logo15 éves egyesületünk 1993. április 28.-án tartott alakuló ülésen jött létre, ahol 79 fő alapító tag volt jelen és az elnökségébe Sutyor József, Pergő Margit, Tóth Imre, Horváth Józsefné, Chikán Andrásné, Forintos Imre, Németh György lettek beválasztva.
Bírósági bejegyzésére 1993. június 10.-én került sor. Célja, a Peremartoni Vegyipari Vállalat megszűnése okán keletkezett lakosságképviseleti űr kitöltése volt.
Az első ügyvezető elnök jelenlegi polgármesterünk Pergő Margit volt, aki 2000.-ig töltötte be ezt a posztot. A vállalat megszűnésével a peremartoni lakótelep Berhida Nagyközség tulajdonába került, a lakásokat kedvezményesen árulni kezdték. A peremartoniak érdekképviseletét az egyesület látta el, közvetített a berhidai önkormányzat, és a lakosság között. Ekkorra tagjainak száma már megközelítette a 400 (!) főt. 1992. május 5.-én lakossági fórumon fontos kérdésben kellett döntenie a megjelent lakosoknak (jegyzőkönyv alapján 152 fő, köztük Lajosfalvi József polgármester, Siklósi Imre képviselő, Nemes Zoltán képviselő, valamint Koltai Tibor, Nagy László, Bazsó László, Berzsák Tibor, Pergő Margit, Tóth Imre bizottsági tagok).a Szervező Bizottságot egy előző lakossági fórumon választották( sajnos arról nem találtam jegyzőkönyvet), azzal a feladattal, hogy vizsgálják meg Peremartongyártelep (akkor még csak Peremartonként említve) a Nagyközségi Önkormányzaton belüli helyzetét.
A végeredményt tekintve a lakosok három lehetséges jövőbeli út közül választottak: Minden marad a régiben, Peremartongyártelep Berhida Nagyközség része marad, Részönkormányzat alakul, vagy megindítják a független településsé válás folyamatát. A jelenlevők a jegyzőkönyv szerint elsöprő többséggel a részönkormányzat mellett döntöttek. A bizottság tagjai a képviselőtestület elé terjesztettek egy Működési Szabályzat tervezetet. A testület ezt tárgyalta, elfogadta 7/1992 (XII. 15.) számú Peremartongyártelepi Részönkormányzat létrehozásáról szóló rendelet címen, a Berhidai Szó című helyi újságban kihirdette, majd 1993. május 10.-i ülésén visszavonta! Pergő Margit elnök július 21-én jogorvoslatért fordult a Köztársasági Megbízott Hivatalához Veszprémbe.
Dr. Hegedűs Tamás címzetes államtitkár válaszleveléből kiderül, hogy a testület augusztus 23-án ismét napirendre tűzi a részönkormányzat létrehozását, melyen már tanácskozási joggal részt vesznek az egyesület képviselői is. A testület hatályon kívül helyezte legutóbbi rendeletét, és elrendelte a Peremartongyártelepi Részönkormányzat megalapításához szükséges feladatok végrehajtását. Így 1993. szeptember 20-án 9.00 órakor kezdődő megbeszélésen létrejött a Peremartongyártelepi Részönkormányzat, mely átvette a "Peremartonért" Egyesület érdekképviseleti feladatait, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyesület mindenkori vezetése tanácskozási joggal jelen van a testületi üléseken. Ebben az időszakban a pazarló, és költséges központi fűtés kiváltására kellett gondolni, hiszen a felszámoló 1993. szeptember 23-án kelt lakossági értesítéséből kiderült, hogy október 15-ével felmondják a távhőszolgáltatást, az önkormányzatnak igényelt gőzmennyiség vásárlásával ad lehetőséget a település ellátásáról. Ennek lebonyolításában oroszlánrészt vállalt az egyesület.
Kiküldött lakossági kérdőíveken, és fórumokon igyekeztek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást. Két választási lehetőség maradt: a régi, gyárterületen belüli kazánház kiváltása egy, a posta mögötti korszerű központi kazánra, vagy az egyedi gázfűtés. A lakosság több mint 90%-a az utóbbi mellett voksolt, és a munkák novemberre befejeződtek. Ez nagy erőfeszítéseket igényelt, hiszen a fűtési szezon elején járt a lakótelep.
Az önkormányzati lakások eladása körül is szükségessé vált az egyesület közbenjárása. 1993. decemberében keletkezett önkormányzati bérlakások eladásáról szóló rendeletét a testület '94-ben a lakosok hátrányára módosította. Az egyesület összehasonlító táblázatából kiderül, a Várpalotán, vagy Veszprémben azonos időszakban felajánlott lakásokat kedvezőbb áron vásárolhatták meg az ott lakók, a testület nem vette figyelembe az egy főre jutó nettó jövedelmet, nem fogadta el a különben akkor törvényileg előírt kárpótlási jegyet fizetőeszközként. Fentebb az előző témánál említett dr. Hegedűs Tamás címzetes államtitkár az 1994. május 6-án a képviselőtestületnek címzett levelében törvényességi észrevételt tett. A testület ezután módosította határozatát (az államtitkár utalt rá, hogy ellenkező esetben Alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményez), és a lakosok kedvezményes áron juthattak bérelt lakásaikhoz.
Az egyesület gondolt a kiskert művelőkre is. 1994. április 6-án tartott közgyűlésén Kertészkört hozott létre, melynek működése az egyesületen belül zajlott. Vezetőnek Rákóczi Istvánt, vezetőségi tagoknak Kovács Istvánnét, Sági Gyulánét, Váczi Ferencet, Félhelyes Imrét, Keresztes Józsefet, és Lanczmann Istvánt választották meg. Az alapítók létszáma126 fő volt. A kertészkör megbízottjai felmérték a kerteket, segédkeztek a bérleti szerződések megkötésében, megszervezték a vízszolgáltatást a szolgáltató Technoline Kft-vel, öntözési szabályzatot hoztak létre.
Nagyobb környezetvédelmi intézkedéseket is erőltetett az egyesület; pályázatot adtak be "fásítási és parkosítási akció Peremartongyártelepen" címmel 1994. április 28-án. Lényeg, hogy a gyárkerítés mentén egy véderdősáv válassza el a lakótelepet a gyártól. A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Minisztérium elutasítása olyan rövid és indokolatlan volt, hogy a teljes szöveg idézhető: "Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a helyi környezetvédelmi kezdeményezések támogatására benyújtott pályázata nem került a díjazottak köré."
1994. decemberében létrehozták a Zöld Erdő Környezetvédő Alapítványt, melynek tagjai az akkori szolgáltató Technoline Kft (ma Peremartoni Ipari Park Kft) mindenkori ügyvezető igazgatója, a Peremartonért Egyesület, és a Berhidai Önkormányzat egy-egy képviselője. Célja a térség környezetvédelmi gondjainak enyhítése. Az alapítvány pénzhiány miatt oka fogyottá vált, napjainkban Európai Uniós forrásokból indulhat meg végre a rehabilitáció.
A 90-es évek második felében a tagság létszáma jelentősen megcsappant, ennek okai, hogy az egyesület főbb szerepét, a lakossági képviseletet a részönkormányzat vette át, és, hogy a lakosság jelentős mértékben cserélődött, sokan költöztek el akkoriban. 2000. március 22.-i közgyűlésen személyi változások következtek: az 1998-ban részönkormányzati vezetővé választott Pergő Margit helyére új elnökként Purger Emil került, kinek hat éves vezetése alatt megvalósult egy lakótelepet átfogó facsemete ültetési akció, és az egyesület része volt a 2006.-ban megvalósult egészségház felújításnak. Az elnökség tagjai Madár Józsefné, és Fekete Nagy Jánosné voltak. A fent említett korszerűsítések a Peremartongyártelepi Településrészi Önkormányzat győztes pályázatának jóvoltából valósulhattak meg, csakúgy, mint az Orgona utcai fekvőrendőr, a polgárőr autó, a Zászlótér kialakítása, a mini kresz pálya létrejötte, és a térfigyelő rendszer kiépítése. 1993. január 1.-től 2003. március 1-ig az egyesület fenntartásában működött a lakótelep közkönyvtára Kővári Jánosné vezetésével. Az elnök tragikus hirtelenséggel bekövetkező halála után új vezetésre volt szüksége az egyesületnek.
A 2007. február 7.-i közgyűlés egyöntetűen Madár Bélánét választotta elnökül, az elnökség tagjai Kazóné Smidt Éva, és Purger Emilné lettek. Az közelmúlt a helyi közösségekkel való összefogás jegyében zajlott, megújulhatott közösségi játszóterünk, a Hétszínvirág óvoda udvari játékai, a II. Rákóczi Ferenc általános iskola kerítése. Rendszeres támogatói, illetve társrendezői vagyunk a Majálisnak, Peremartoni Ifjúsági Napnak, Berhidai Napoknak. A Peremartongyártelepi Településrészi Önkormányzattal, és a KLT-Peremartoni Ifjúsági Szervezettel közösen hoztuk létre a Négy Nap Peremartongyártelepért programot, mely remélhetőleg még hosszú évekig zászlóshajója lesz a Lakótelep megújulásának. Gondozásunkban jelenik meg negyedéves rendszerességgel a városrész újsága az Egyesületi Hírmondó. Az egyesület jövőjét illetően a tagság bővítése a cél, aktív, lakóhelyükért felelősséget érző, és vállaló lakosok jelentkezését várjuk.